Informujemy, iż od dnia 5 listopada 2012 uległa zmianie (obniżeniu) kwota bazowa stanowiąca podstawę obliczenia wynagrodzenia dla biegłych sądowych za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej. Obecnie podstawa ta wynosi 1766,46 zł (dotychczas: 1873,84 zł). Podstawa prawna: Dz.U z 2012 r. poz. 1101.

Uprzejmie informuję również, że z dniem 5 listopada br. weszła w życie zmiana ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz..U. z dnia 5.10.2012, poz. 1101).
Zmiana dotyczy m.in. wysokości podstawy do obliczania wynagrodzenia biegłych. Za podstawę tę przyjęto ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa (art. 618f, §3 cyt. ustawy). Aktualnie jest to kwota  1 766,46 zł.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana w wysokościach stawek godzinowych z tytułu:
1. Wynagrodzeń biegłych sądowych:

 a. biegły sądowy  (od 1,2 do 1,7%)  z kwoty  bazowej

 1 766,46 zł

 –  21,20 – 30,03 zł;
 b. biegły prof.  3,7 %  „  „

 1 766,46 zł

 –  65,36 zł
 c. biegły dr hab.  2,9 %  „  „

 1 766,46 zł

 –  51,23 zł;
 d. biegły dr  2,4 %  „  „

 1 766,46 zł

 –  42,40 zł.

2. Utraconego zarobku biegłego z tytułu nieskorzystania ze stawiennictwa biegłego w sądzie

4,6%          z kwoty bazowej

 1 766,46 zł

 –

 81,26 zł

 

Art.618f.

§3.Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.