PROGRAM II KONGRESU NAUK SĄDOWYCH

9:00-10:00REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
 10:00 – 11:00PIERWSZA SESJA KONGRESU – sala Adama Mickiewicza
10:00 – 10:15Cele i założenia II Kongresu Nauk SądowychDr med. Jerzy Pobocha
Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
10:15 – 10:30Opinia biegłego jako ewentualna informacja publicznaDr Małgorzata Frysztak
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
10:30 -10:45Problem opinii prywatnej w polskim procesie cywilnym – uwagi de lege lata i de lege ferendaMgr Aleksandra Klich
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Szczeciński
10:45 -11:00Umowa o sporządzenie tzw. prywatnych opinii w postępowaniach arbitrażowych, cywilnych i karnych po 1.07.2015 rokuDr Piotr Nazaruk
Zespół ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Gospodarki WSB w Gdańsku
11:00OFICJALNE OTWARCIE ZJAZDU
11:00- 11:15Otwarcie Kongresu, powitanie uczestnikówProf. Tadeusz Tomaszewski
Dr med. Jerzy Pobocha
11:15 – 11:45Zmiany w procesie karnym po 1 lipca 2015 roku a kontradyktoryjnośćDr hab. Monika Zbrojewska
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
11:45 – 12:00Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczące mediacji i arbitrażuR. pr. Mariusz Haładyj
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
12:00 – 12:30Przerwa kawowa
12:30 – 12:50Opinia biegłego a standardy rzetelnego postępowania sądowego w sprawach cywilnychDr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US   Wydział Prawa i Administracji US
12:50 – 13:10Status wykonawcy ekspertyzy pozasądowejProf. dr hab. Tadeusz Widła
Katedra Kryminalistyki UŚ w Katowicach
13:10 – 13:30Opinia biegłego i jej ocena w znowelizowanej procedurze karnejprof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak
13:30 – 13:50Opinia biegłego w nowym postępowaniu karnym, ekspert powoływany przez sąd i strony postępowania (opinia „prywatna”)Mgr Maciej Strączyński, SSO
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA
13:50 – 14:10Nowy projekt ustawy o biegłych sądowych – stare problemyProf. Tadeusz Tomaszewski
Uniwersytet Warszawski
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
14:10 – 14:30Rola biegłych i ekspertów w realizacji prawa do obrony i prawa restytucyjnegoDr Ludwika Mostowicz
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński
14:30 – 14:50Etyczne problemy biegłego i rzeczoznawcy, kodeks etycznyDr med. Jerzy Pobocha
Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
14:50 – 16:00Przerwa obiadowa
 16:00 – 18:00  OBRADY W SEKCJACH

 

SEKCJA 1 – SALA Adama Mickiewicza
MEDYCYNA, PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA, KRYMINALISTYKA

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. n. med. Jarosław Berent, dr Mieczysław Goc

16:00 –16:20Zagrożenia i wyzwania opiniowania przez lekarza biegłego sądowego w medycynie i technologii medycznej na progu XXI wiekuDr n. med. Andrzej Darmoliński
Specjalista neurochirurg, neurolog
16:20 –16:40Zadania biegłego psychiatry w konfrontacji ze znowelizowanym prawem karnymProf. dr hab. Janusz Heitzman
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
16:40 –17:00Doświadczenia Śląskiej Izby Lekarskiej w integrowaniu lekarzy i lekarzy dentystów – biegłych sądowychDr n. med. Ryszard Szozda
Przewodniczący Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego Śląskiej Izby Lekarskiej
17:00 –17:20Propozycja wsparcia biegłych w procesie opiniowania sądowo-lekarskiego następstw szkód osobowych nowoczesnym wielowymiarowym systemem HBT IndexWaldemar Truszkiewicz
Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii
Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej
17:20 –17:40Czy konieczny jest biegły lekarz w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzyLek. Grzegorz Wrona
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Naczelna Izba Lekarska
17:40 – 18:00Kryminalistyka w USADr Henry C. Lee
Institute of Forensic Science, University of New Haven

 

SEKCJA 2 – SALA A
NAUKI TECHNICZNE I ROLNICZE, BUDOWNICTWO, INFORMATYKA, POŻARNICTWO

Przewodniczący: mg inż. Ryszard Marcińczak, Leszek Cieciura

16:00 – 16:20Problemy prawidłowej oceny stanu faktycznego i prawnego procesów budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych będących przedmiotem sporu rozstrzyganego przez sądDanuta Paginowska
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
16:20 – 16:40Dowód z opinii biegłego w postępowaniach przed polskimi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymiDr Piotr Nazaruk
Zespół ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Gospodarki WSB w Gdańsku
16:40 – 17:00Specyfika pracy biegłego z zakresu informatyki – pięć lat późniejMaciej Szmit
Polskie Towarzystwo Informatyczne

 

SEKCJA 3 – SALA C
RZECZOZNAWCY, NAUKI EKONOMICZNE

Przewodniczący: mgr inż. Małgorzata Skąpska, dr n. ekonom. Agnieszka Maciąg

16:00 – 16:20Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego pełniącego funkcje biegłego sądowego w aspekcie projektu wprowadzenia instytucji zawieszenia prawa do wykonywania czynności biegłego sądowegoMgr inż. Małgorzata Skąpska
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
16:20 – 16:40Dylematy biegłych z zakresu analiz ekonomicznych i finansowych podczas sporządzania opinii w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz karnychDr n. ekonom. Agnieszka Maciąg
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
16:40 – 17:00Uwagi dotyczące niektórych przepisów prawa wiążących się ze statusem i wykonywaniem funkcji biegłego sądowegoMgr inż. Stanisław Kolanowski
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych