Koleżanki i Koledzy psychiatrzy i psycholodzy

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej informuje, że podejmuje działania dla zmiany stawek wynagrodzenia za opinie sądowo-psychiatryczne. W tym celu planujemy odbyć rozmowy z Ministrem Sprawiedliwości, problemem zainteresować posłów na Sejm RP, media.

W załączeniu przesyłam odpowiedź posła na Sejm RP prof. Jana Widackiego na moje pismo dotyczące zmiany stawek biegłych psychiatrów. Zgodnie z duchem tego pisma uprzejmie proszę:

 1. przekazanie drogą mailową informacji nt. nieprawidłowości w realizacji rachunków, w szczególności w odniesieniu do opinii „pracochłonnych”, a wycenianych prze Prokuratury i Sądy, jako „zwykłe”. Dane te są nam potrzebne do przekazania Ministrowi Sprawiedliwości.
 2. zacząć pisać rachunki za wydane ekspertyzy zgodnie z nakładem pracy wg wzoru: liczba godzin (faktycznie poświęconych opinii „z zegarkiem w ręku” x stawka = koszt opinii powiększony o koszty maszynopisania, druku, poszukiwania w piśmiennictwie itd. Dotyczy to w szczególności opinii trudnych, nietypowych, pracochłonnych. Proszę o informowanie PTPS o każdym przypadku odmowy zapłaty za faktyczną pracochłonność opinii, z przesłaniem kopii tego rachunku (drogą mailową). Informuję, że jesteśmy przygotowani do złożenia skargi konstytucyjnej, poprzez Fundację Helsińską, na rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1975r., które tylko wobec lekarzy i psychologów przyjmuje stawkę „od do”, „za zbadanie…”.
 3. Informuje, że zgodnie z cytowanym zarządzeniem:
 • 4. 1. Wynagrodzenie biegłych z zakresu medycyny za wykonaną pracę określa się według taryfy stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, a wynagrodzenia biegłych z zakresu geodezji i kartografii – według taryfy stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.
 1. Jeżeli rodzaj wykonanej przez biegłego pracy nie jest wymieniony w taryfie, przy określaniu wynagrodzenia stosuje się stawkę ustaloną w taryfie za pracę podobną do wykonanej przez biegłego.
 2. W razie niemożności określenia wynagrodzenia biegłego według taryfy wymienionej w ust. 1 stosuje się stawkę wynagrodzenia za godzinę pracy.

Istnieje możliwość przyznania wyższego wynagrodzenia biegłemu zgodnie z faktyczną pracochłonnością opinii. Taką korzystną dla biegłych interpretację przepisu stosuje część sądów i tylko wyjątkowo prokuratury, które mają więcej wydatków związanych z prowadzonymi dochodzeniami i śledztwami.

Wskazuje na kolejną możliwość, jaką daje ten przepis, a mianowicie powołane przez PTPS Centra Ekspertyz mogą stosować stawki, jakie ustalimy w PTPS tj.: stawka godzinowa wynagrodzenie zgodne z nakładem pracy. Takie centrum, ale nie w strukturach PTPS, powołano w Rzeszowie. W ten sposób pracują eksperci Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, którzy zresztą w rozporządzeniu tym mają tylko stawki godzinowe.

 • 7. W razie wydania opinii przez jednostkę organizacyjną akademii medycznej, instytutu naukowo-badawczego lub zakład służby zdrowia wynagrodzenie tych jednostek za wykonaną pracę określa się według taryfy stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, przy czym stosuje się przepisy § 4 ust. 2 i 3 i § 5.
 • 8. W razie wydania opinii przez jednostkę organizacyjną inną niż wymienione w § 7 wynagrodzenie tej jednostki za wykonaną pracę określa się zgodnie ze stawkami w niej stosowanymi

Sprawę wynagrodzenia, strategię i kierunki działania dla zmiany stawek biegłych będziemy omawiać na konferencji w Szczyrku, dlatego jeszcze raz zachęcam do udziału w tej konferencji. Część osób może skorzystać ze sponsorowania przez firmy farmaceutyczne.

Informację na jej temat znajdują się na naszej stronie: www.ptps.com.pl oraz w załączonym po raz kolejny komunikacie.

Kolejnym kierunkiem działań PTPS jest odbycie I Kongresu Nauk Sądowych, dla uzyskania podniesienia statusu biegłego w Polsce. Idea ta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez inne stowarzyszenia. Dalsze informacje zawarte są na stronie internetowej: www.1kns.pl. Trzecie już zebranie Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Nauk Sądowych odbędzie się w dniu 25.02.2010 o godz. 19.00 w CR i K „Orle Gniazdo” w Szczyrku.

Poniżej wspomniany już list od prof. Jana Widackiego. Z koleżeńskim pozdrowieniem Jerzy Pobocha

Dzień dobry,

Dziękuję za życzenia i wzajemnie życzę wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Dokładnie zapoznam się z przysłanym mi materiałem i postaram się uczynić go podstawą do interpelacji poselskiej. Niezależnie od tego, przekaże ten materiał kolegom z Komisji Sprawiedliwości (ja w tej komisji nie zasiadam).

Łączę wyrazy szacunku

Jan Widacki

Proszę z niniejszym pismem zapoznać pracowników szpitala.

 

Koleżanki i Koledzy psychiatrzy i psycholodzy

 

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej informuje, że podejmuje działania dla zmiany stawek wynagrodzenia za opinie sądowo-psychiatryczne. W tym celu planujemy odbyć rozmowy z Ministrem Sprawiedliwości, problemem zainteresować posłów na Sejm RP, media.

W załączeniu przesyłam odpowiedź posła na Sejm RP prof. Jana Widackiego na moje pismo dotyczące zmiany stawek biegłych psychiatrów. Zgodnie z duchem tego pisma uprzejmie proszę:

 1. przekazanie drogą mailową informacji nt. nieprawidłowości w realizacji rachunków, w szczególności w odniesieniu do opinii „pracochłonnych”, a wycenianych prze Prokuratury i Sądy, jako „zwykłe”. Dane te są nam potrzebne do przekazania Ministrowi Sprawiedliwości.
 2. zacząć pisać rachunki za wydane ekspertyzy zgodnie z nakładem pracy wg wzoru: liczba godzin (faktycznie poświęconych opinii „z zegarkiem w ręku” x stawka = koszt opinii powiększony o koszty maszynopisania, druku, poszukiwania w piśmiennictwie itd. Dotyczy to w szczególności opinii trudnych, nietypowych, pracochłonnych. Proszę o informowanie PTPS o każdym przypadku odmowy zapłaty za faktyczną pracochłonność opinii, z przesłaniem kopii tego rachunku (drogą mailową). Informuję, że jesteśmy przygotowani do złożenia skargi konstytucyjnej, poprzez Fundację Helsińską, na rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1975r., które tylko wobec lekarzy i psychologów przyjmuje stawkę „od do”, „za zbadanie…”.
 3. Informuje, że zgodnie z cytowanym zarządzeniem:
 •  4. 1.  Wynagrodzenie biegłych z zakresu medycyny za wykonaną pracę określa się według taryfy stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, a wynagrodzenia biegłych z zakresu geodezji i kartografii – według taryfy stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.
 1. Jeżeli rodzaj wykonanej przez biegłego pracy nie jest wymieniony w taryfie, przy określaniu wynagrodzenia stosuje się stawkę ustaloną w taryfie za pracę podobną do wykonanej przez biegłego.
 2. W razie niemożności określenia wynagrodzenia biegłego według taryfy wymienionej w ust. 1 stosuje się stawkę wynagrodzenia za godzinę pracy.

Istnieje możliwość przyznania wyższego wynagrodzenia biegłemu zgodnie z faktyczną pracochłonnością opinii. Taką korzystną dla biegłych interpretację przepisu stosuje część sądów i tylko wyjątkowo prokuratury, które mają więcej wydatków związanych z prowadzonymi dochodzeniami i śledztwami.

 

Wskazuje na kolejną możliwość, jaką daje ten przepis, a mianowicie powołane przez PTPS Centra Ekspertyz mogą stosować stawki, jakie ustalimy w PTPS tj.: stawka godzinowa wynagrodzenie zgodne z nakładem pracy. Takie centrum, ale nie w strukturach PTPS, powołano w Rzeszowie. W ten sposób pracują eksperci Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, którzy zresztą w rozporządzeniu tym mają tylko stawki godzinowe.

 •  7. W razie wydania opinii przez jednostkę organizacyjną akademii medycznej, instytutu naukowo-badawczego lub zakład służby zdrowia wynagrodzenie tych jednostek za wykonaną pracę określa się według taryfy stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, przy czym stosuje się przepisy § 4 ust. 2 i 3 i § 5.
 • 8. W razie wydania opinii przez jednostkę organizacyjną inną niż wymienione w § 7 wynagrodzenie tej jednostki za wykonaną pracę określa się zgodnie ze stawkami w niej stosowanymi

 

Sprawę wynagrodzenia, strategię i kierunki działania dla zmiany stawek biegłych będziemy omawiać na konferencji w Szczyrku, dlatego jeszcze raz zachęcam do udziału w tej konferencji. Część osób może skorzystać ze sponsorowania przez firmy farmaceutyczne.

Informację na jej temat znajdują się na naszej stronie: www.ptps.com.pl oraz w załączonym po raz kolejny komunikacie.

Kolejnym kierunkiem działań PTPS jest odbycie I Kongresu Nauk Sądowych, dla uzyskania podniesienia statusu biegłego w Polsce. Idea ta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez inne stowarzyszenia. Dalsze informacje zawarte są na stronie internetowej: www.1kns.pl. Trzecie już zebranie Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Nauk Sądowych odbędzie się w dniu 25.02.2010 o godz. 19.00 w CR i K „Orle Gniazdo” w Szczyrku.

 

Poniżej wspomniany już list od prof. Jana Widackiego. Z koleżeńskim pozdrowieniem Jerzy Pobocha

 

Dzień dobry,

Dziękuję za życzenia i wzajemnie życzę wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Dokładnie zapoznam się z przysłanym mi  materiałem i postaram się uczynić go podstawą do interpelacji poselskiej. Niezależnie od tego, przekaże ten materiał kolegom z Komisji Sprawiedliwości (ja w tej komisji nie zasiadam).

Łączę wyrazy szacunku

Jan Widacki

 

Proszę z niniejszym pismem zapoznać pracowników szpitala.